Pārlekt uz galveno saturu

Portāla satura veidošanas vadlīnijas

Portāla veselapasaule.lv satura veidošanas pamatprincipi un vadlīnijas satura sadarbības partneriem

Attēls
vadlīnijas
Izveidots: 30. decembris, 2022. gads
Atjaunots: 30. decembris, 2022. gads

Portāla satura veidošanas pamatprincipi

 1. Saturs tiek veidots literārā latviešu valodā, paskaidrojot visus medicīniskos terminus tā, lai tie būtu saprotami cilvēkam bez padziļinātām zināšanām medicīnā. Veidojot saturu, tā autors domā par to, kā jautājumu pacientam un viņa ģimenei skaidrotu ārsti vai medmāsas.
  1. Rakstu un audiovizuālā satura garums/ilgums atkarīgs no satura būtības – jāizvairās no liekvārdības, tas jāpielāgo konkrētā materiāla mērķauditorijas vajadzībām. Jaunu satura vienību veidošanas gadījumā konkrētā raksta/audiovizuālā materiāla mērķauditoriju nosaka portāla veidotāji.
  2. Teksti tiek strukturēti pārskatāmās rindkopās, veidojot izcēlumus, apakšvirsrakstus un iespēju robežās izmantojot vizuālus un audiovizuālus materiālus tekstu paskaidrošanai.
  3. Ja tekstā nepieciešams, auditorija tiek uzrunāta daudzskaitļa otrajā personā – “jūs”, taču vēlams no tiešas uzrunas izvairīties. Jauniešu sadaļā publicētajā saturā auditorija uzrunājama vienskaitļa pirmajā personā “tu”.
  4. Aprakstot manipulācijas un procedūras, vizīšu norisi, izklāstā jālieto darāmā, ne ciešamā kārta.
  5. Runājot par medikamentozām ārstniecības metodēm, ir norādāma zāļu aktīvā viela, ne kāds to zīmols. Arī runājot par medicīnas ierīcēm, netiek izcelti konkrēti zīmoli.  
 2. Veidojot tekstus, tajos tiek iedzīvinātas VSIA “”Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk – Bērnu slimnīca) vērtības – uzticamība, godīgums, cieņa, attīstība un dedzība:
  1. saturs ir patiess, uzticams un pārbaudīts, tas lasītājam rada pārliecību, ka šim informācijas avotam var uzticēties;
  2. saturs nemaldina un ir atklāts arī par nepatīkamām sajūtām, dažādām blaknēm u.c. Tajā tiek runāts arī par jautājumiem, uz kuriem mūsdienu medicīna vēl tikai meklē atbildes un uz kuriem precīzu atbilžu vēl nav, to tekstā nepārprotami norādot.
  3. Saturs veidots cieņpilni, tajā netiek nosodītas pacientu un viņu ģimeņu izvēles, tas ir atbalstošs, vieš lasītājā mieru un drošības sajūtu.
  4. Saturā tiek ietvertas atsauces uz aktuāliem pētījumiem un jaunumiem medicīnas nozarē, skaidrojot jaunākās metodes un atklājumus aprakstāmā jautājuma ietvaros. Nepieciešamības gadījumā saturs tiek atjaunināts (par labojumu nepieciešamību autors/partneris sazinās ar portāla veidotājiem, norādot aktualizējamo informāciju un avotus).

Vadlīnijas portāla veselapasaule.lv satura sadarbības partneriem

Šīs vadlīnijas attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas kļūst par Bērnu slimnīca uzturētā portāla veselapasaule.lv (turpmāk – Portāls) satura sadarbības partneriem (turpmāk – Partneri) – kā jaunu rakstu autoriem, tā satura, kas iepriekš jau publicēts citos avotos, veidotājiem/pasūtītājiem u.c.

Portāla veidotāji (Bērnu slimnīcas Komunikācijas daļas un Projektu vadības daļas pārstāvji) ir tiesīgi pielāgot publicēšanai iesniegto materiālu tā, lai tas atbilstu portāla konceptam un satura veidošanas pamatprincipiem, izmaiņas saskaņojot ar materiālu autoru.

 1. Portālā tiek publicēti informējoši un izglītojoši materiāli par bērnu un jauniešu veselību visos vecumposmos, Portāla satura bāzi veido Bērnu slimnīcas speciālistu veidots saturs, taču Portāls sadarbojas arī ar Partneriem, kas rūpējas par bērnu veselību un labbūtību, apbpusēji rakstiski vienojoties par materiālu izmantošanu portāla saturā.
 2. Pirms publicēšanas partneru iesniegtais saturs tiek nodots valodas korektoram, kurš ir tiesīgs koriģēt ne vien teksta gramatiku un stilistiku, bet arī pārveidot materiālu tā, lai tas būtu pēc iespējas “ilgmūžīgs” – neietvertu apgalvojumus par konkrētiem laika periodiem tagadnē un nākotnē (piemēram, “nākamgad pacients uzsāks skolas gaitas”, “pirms divām nedēļām notika operācija” u.c.).
 3. Nododot materiālu Portāla veidotājiem, Partneris norāda materiāla autoru, bet, ja materiāla sagatavošanu jebkādā veidā atbalstījusi kāda trešā puse (tas ir tapis trešās puses finansēta projekta ietvaros vai trešā puse nodrošinājusi materiāla tapšanai nepieciešamos materiālos vai finanšu līdzekļus), obligāti norādāma arī šī informācija.
 4. Bērnu slimnīca un Portāla veidotāji nav atbildīgi par trešās puses veidotā satura autortiesībām. Nododot saturu izvietošanai portālā veselapasaule.lv, Partneris uzņemas pilnu atbildību par autortiesību jautājumiem un tādējādi apliecina, ka ir tiesīgs nodot saturu izplatīšanai veselapasaule.lv platformā un Bērnu slimnīcas sociālo mediju kontos.
 5. Gadījumos, ja Partneris ir farmācijas kompānija/aptieku tīkls/šo uzņēmumu pārstāvis, saturs pirms izvietošanas tiek nodots izvērtēšanai slimnīcas virsārstam un/vai valdes loceklim ārstniecības jautājumos, kurš pieņem gala lēmumu par satura atbilstību un izvietošanu pilnā vai daļējā apjomā.
 6. Saturs nedrīkst saturēt reklāmu, t.sk. slēptu reklāmu.
 7. Portāla saturs veidots latviešu valodā – materiāliem, kas oriģināli veidoti kādā svešvalodā, tulkojumu nodrošina Partneris, vai, rakstiski vienojoties, tulkojumu nepieciešamības gadījumā var veikt Portāla veidotāji, vienlaikus paturot tiesības pārcelt vai atteikt satura publicēšanu, ja šo tulkojumu nodrošināt nav iespējams.

Tiesības atteikt satura izvietošanu

Portāla veidotājiem ir tiesības atteikt satura izvietošanu, ja:

 1. Partnera veidotais saturs neatbilst Portāla satura veidošanas principiem;
 2. Partnera saturs izceļ konkrētu preču zīmolu (neatkarīgi no produktu veida – pārtikas, higiēnas, ārstniecības u.c.), satur preces vai pakalpojuma reklāmu t.sk. slēptu reklāmu;
 3. Partnera saturā ietverts aicinājums izmantot netradicionālas vai nepārbaudītas ārstēšanas metodes;
 4. Partnera saturs ir maldinošs, tajā paustie apgalvojumi nav pierādāmi/pierādīti;
 5. citos gadījumos pēc portāla veidotāju ieskatiem.